Hornbæk vinterbadelaugs historie

I 2010 blev Hornbæk Vinterbadelaug etableret ved en stiftende generalforsamling, hvor 36 personer deltog og en egentlig bestyrelse blev valgt. Inden da havde en arbejdsgruppe ansøgt og fået tilladelse til at etablere en badetrappe på Østre Mole

De efterfølgende år blev brugt til at søge fondsmidler til badehuset, søge tilladelser hos kommune og kystdirektorat, og da tilladelserne og pengene var i hus, blev badehuset (tegnet af arkitekt Jørgen Grumstrup) planlagt og byggeprocessen kunne gå i gang

I 2013 åbnede badehuset ude på Østre Mole tæt på badetrappen. Badehusets 24 m2 bestående af 12 m2 sauna og 12 m2 omklædning blev hurtigt populært, så medlemstallet steg hurtigt til ca. 330

I 2017 åbnede badehusets udbygning, så det i dag er på 36 m2, dvs. at omklædningsdelen blev fordoblet. Herefter er medlemstallet eksploderet, så vi har måttet oprette en venteliste, da medlemstallet nåede 500. I dag er der over 300 på ventelisten.

Husorden

VIS HENSYN  

Vi er alle ansvarlige for vores ”Sorte Diamant” og for alle medlemmers trivsel.

 • Du skal benytte badehåndklæde/badekåbe, så du er behørigt tildækket under din færden i og udenfor huset. Håndklædet benyttes også i saunaen.

 • Bruger du badetøj, lægges det våde badetøj inden saunabesøg.

 • Saunaen giver god mulighed for, at du kan få en hyggelig snak med andre medlemmer. Nogle nyder dog at sidde uden at deltage i snakken, og det skal du selvfølgelig respektere.

 • Tag dine sko af på måtten inden for døren.

 • Det er tilladt at medtage drikkevand i badehuset.

 • Det er forbudt at hælde vand på saunaovnen.

 • Husk at tage alle dine ting med dig, når du forlader huset.

 • Undlad at benytte nogen form for duftstoffer i badehuset, da det kan være til gene for astmatikere/allergikere.

 • Hjælp til med at holde hus og omgivelser i pæn stand. Fjern affald og læg det i skraldespanden.

GÆSTEORDNING

 • Du må invitere 1-2 gæster over 18 år, mod betaling (30 kr. pr. gæst).

 • Hvis du inviterer en gæst med, har du ansvar for, at gæsten overholder husordenen.

 • Familietider, hvor du kan invitere børn under 18 år, kan ses under åbningstider.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Hornbæk Vinterbadelaugs højeste myndighed og finder sted den første lørdag i februar.

Vedtægter for Hornbæk Vinterbadelaug

                                                    

1.  Foreningens navn er Hornbæk Vinterbadelaug. Foreningens hjemsted er Havnevej 44, 3100 Hornbæk, Helsingør kommune. Foreningen er en underafdeling af Hornbæk Idrætsforening. 

2. Det er foreningens formål at fremme sundhed og trivsel samt skabe socialt samvær og glæde gennem fælles aktiviteter, og tillige arbejde for de bedst mulige badefaciliteter for vinterbadelaugets medlemmer.

3. Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Optagelse er gyldig, når nøglebrikken er udleveret dvs. indmeldelsesblanketten er afleveret og nøglegebyr, indmeldelsesgebyr samt kontingent er indbetalt til foreningen.

4. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves ca. en måned forud for sæsonstart med betaling senest 14 dage før sæsonstart. Der udsendes rykkerskrivelse. Kontingentrestance i mere end 1 måned medfører automatisk sletning af medlemskabet. 

5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at en enig bestyrelse anbefaler eksklusion.

6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, så vidt muligt den første lørdag i måneden. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel pr. e-mail til medlemmerne samt opslag i badehuset. Medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan kun medbringe 1 skriftlig fuldmagt. 

7. Generalforsamlingens dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

– Valg af dirigent
– Valg af referent og stemmetæller
– Formandens beretning
– Regnskab for det forløbne år til godkendelse
– Budget og kontingent for det kommende år til godkendelse
– Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før GF)
– Valg af formand og et bestyrelsesmedlem (lige år)
– Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
– Valg af 1 suppleant (hvert år)
– Valg af revisor (ulige år)
– Valg af revisorsuppleant (lige år)

NB! Medlemmernes forslag, regnskab og budget udsendes til medlemmerne 8 dage før GF.

8. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består normalt af 5 medlemmer. 3 medlemmer er dog muligt. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Alle bestyrelses afgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved valg af tillidsposter skal den pågældende være til stede eller have afgivet skriftlig erklæring om villigheden til at modtage valg.

9. Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller hvis mindst 10 % af medlemmerne skriftligt ønsker dette. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, senest en måned efter begæring herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse og afstemning i henhold til § 6.

10. Foreningens regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens kasserer, fører foreningens medlemsregister og kassebog og forestår foreningens økonomiske forhold afstemt med formanden. Revideret regnskab forsynes med påtegninger og fremlægges på ordinær generalforsamling.

11. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt, og når mindst 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget. Vedtægtsændringerne skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af den ordinære generalforsamling.

12. Foreningens opløsning. Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette formål.
Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel. Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal stemme for opløsning. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, foretages en vejledende afstemning. Er denne for en nedlæggelse (ved simpelt flertal), indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal afgør spørgsmålet. Ved foreningens ophør tilfalder dens aktiver Hornbæk Idrætsforening jf §10 i Hornbæk Idrætsforenings vedtægter. Hvis en tilsvarende forening ønskes oprettet, vil der være mulighed for at ansøge Hornbæk Idrætsforening om et opstartsbeløb.

Ovennævnte vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling d. 2.april 2022 og på den ekstraordinære generalforsamling i direkte forlængelse af den ordinære generalforsamling. 

Scroll to Top