Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2. marts 2024 kl. 11.00 i Hornbæk Sognehus, Kirkestien 1 - 3100 Hornbæk

Dagsordenen til ordinær generalforsamlingen

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Formandens beretning v. Aase Kjær
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2023 v. Ole Søndergaard – se link nedenfor 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det 2024 v. Ole Søndergaard – se link nedenfor
6. Forslag fra bestyrelsen

 1. Bestyrelsen foreslå at antallet af medlemmer i Vinterbadelauget fastsættes på og af generalforsamlingen. P.t. er det 700 medlemmer.
 2. Bestyrelsen ønsker at støtte gus initiativ i form af leje af pop-up mobilsaunagus med 50% dog max 10.000 pr år frem til evt egen ny sauna til saunagus etableres. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmer til at etablere en arbejdsgruppe, som kan stå for dette. Der vil være en fast kontaktperson i bestyrelsen, som ligeledes deltager i arbejdsgruppens møder.
 3. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilsagn til at arbejder videre på tilbud om tilbygning og udbygning i henhold til plan for udvidelse af havnen

7. Indkomne forslag, som er kommet bestyrelsen i hænde senest den 17. februar 2024 kl.12.00:
Ingen

8. Valg af bestyrelse og suppleant
På valg i lige år – 2 medlemmer:

 • Formand Aase Kjær – ønsker at fortsætte
 • Sekretær Anne-Mette Krifa – ønsker at fortsætte

Suppleant (hvert år):

 • Dorte Bagger – ønsker at fortsætte som suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg:

 • Revisorsuppleant – ønsker genvalg 

9. Evt.

Regnskab 2023 og budget 2024

Referat fra ordinær generalforsamlingen 

25. februar kl 11.00 på Hornbæk skole i kantinen

Dagsorden
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetæller
3. Formandens beretning v. Aase Kjær
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2022 v. Ole Søndergaard (Underskrevet regnskab og budget foreligger i kopi til generalforsamlingen. Kan også hentes direkte i fil fra Facebook)
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det 2023 v. Ole Søndergaard
(Underskrevet regnskab og budget foreligger i kopi til generalforsamlingen. Kan også hentes direkte i fil fra Facebook)
6. Indkomne forslag, som er kommet bestyrelsen i hænde senest den 11. februar 2023 kl.12.00:

 • Forslag A; Max 1 gæst pr medlem i omklædning og sauna.  Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder den nuværende grænse på max 2 gæster pr medlem, da vi ikke har oplevet eller hørt om pladsproblemer i omklædningen /sauna af problematisk karakter. 
 • Forslag B; Bestyrelsen foreslå, at prøveordningen mht. åbningen af badehuset hele året bliver permanent. Det betyder omklædning åben hele året, sauna lukket juni, juli og august.
 1. Valg af bestyrelse og suppleant
  På valg i ulig år – 3 medlemmer:
 • Bestyrelsesmedlem Ole Søndergaard – villig til genvalg
 • Bestyrelsesmedlem Peter Esbjørn – ønsker ikke genvalg
  • bestyrelsen foreslår Per Wadskjær
 • Bestyrelses medlem Klaus Lagermann  – ønsker ikke genvalg
  • bestyrelsen foreslår Søren Ellesøe

Suppleant (hvert år):

 • Dorte Bagger – ønsker at fortsætte som suppleant
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant:
  På valg:
 • Revisor Peter Storminger –  er villig til genvalg
 1. Evt.

_______________________________________________________________

Referat V/Anne-Mette Krifa

Ad1 – Jørgen Hagen blev valgt  som dirigent
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt lovligt i henhold til vedtægterne og erklæret derfor generalforsamlingen for 2023 for åben.
53 fremmødte medlemmer og 6 fuldmagter. Alle noteret og bekræftet af sekretær. 

Ad 2 – Anne-Mette Krifa er valgt som referent

Ad 3 – Jørgen Kibernich valgt som tællestemmer

Ad 4 – Formandens beretning – se vedhæftede fil
Ingen bemærkninger ud over velfortjente klapsalver

Ad 5 – Års regnskab
Pris fra havnen ifht el 55.000 kr pr pr kv 3,50 kr hvilket var mindre end vi havde budgetteret og en rigtig rigtig god pris.
Ny anskaffelse overstiger budget ( grundet; styresystem sauna)
Hensættelser = hjertestarter til havnen

Forespørgsel til mængden af indestående
Regnskabet er dermed godkendt

Ad 6 budget
Forslag; Kontingent 600 = aktivt / 100kr Passivt

Spørgsmål; Vil bestyrelsen undersøge om el-posten fortsat kan  låses prismæssigt .
Svar; Da det er havnen som vi afregner med, har vi ikke indflydelse på den egentlige el-aftale, men vi håber selvfølgelig på en fortsat god aftale.

Indkomne forslag
Forslag a; Forslaget præstenteret og der stemmes ved håndsoprækning .
Et af argumenterne er for fortsat  2 gæster er at der er mange på vent lister og flere kan have glæde af det.
For; 0 imod 59
Forslaget falder

Forslag B; fastholdelse af prøveperiode med helårs åbning af huset.
Ingen kommentarer mod
Dermed godkendt

Valg af bestyrelse;
Ole Søndergaard – hermed valgt

Per Wadskjær og Søren Ellesø indstillet af bestyrelsen som nye medlemmer af bestyrelsen, da Peter Esbjørn og Klaus Lagerman fratræder
Ikke andre forslag dermed valgt
Dorte valgt som suppleant

Formanden takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde og bidrag til klubbens arbejde

Peter Storminger valg som revisor

Eventuelt 
Forespørgsel til venteliste;
Tanker fra bestyrelsen side om at indføre gebyr for at stå på venteliste da ca. 1/3 vælger ikke at tage i mod tilbuddet om at blive medlem når de får tilbuddet. Vi kan på den måde få et mere klart og reelt billede af ventelisten. 

Tak for at bestyrelsen tager mandatet og stoppe dialog på Facebook

Se i øvrigt link til padlet (virtuel opslagstavle) hvor ønsker og kommentarer fra medlemmerne på generalforsamlingen kunne komme til udtryk.
Adgangskode 1234

Generalforsamlingen blev afsluttet efter en lille times tid og dirigenten takkede for god ro og orden.

Scroll to Top